หนองคาย- กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดพิธีมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน

3

นเอกศิวดล  ยาคล้าย เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับราษฎรในพื้นที่ชายแดน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย, จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ  ณ บ้านหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย มีพันธุ์ไม้ผล 8 ชนิด จำนวน 995 ต้น ประกอบด้วย มะม่วง, ฝรั่ง, มะขามเทศ, ขนุน, มะนาว, ตะลิงปิง, น้อยหน่า และ มะยม การมอบพันธุ์ไม้ผลพระราชทานในครั้งนี้ได้รับพระราชทานมาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิร และ โครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน บ้านบัวชวด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  และ โครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน บ้านบัวชวด จึงผลิตพันธุ์ไม้ผลเป็นพันธุ์ไม้ผลพระราชทานนำไปพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป  

โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้าถึงพันธุ์ไม้ผลที่ดีมีคุณภาพ ราษฎรที่ได้รับมีความรู้สึกยินดี และปราบปลื้มเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่ได้นำพันธุ์ไม้ผลพระราชทานมามอบให้ จะได้นำไปปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป:

ภาพ-ข่าว  พันธลภ  แสงทอง(ฤาษีลภ)-เอ๋  ฐนกร -จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here