ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ

10

ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร  ที่มุ่งเน้นความความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  ดังนั้น  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่หยุดนิ่งด้วยการพัฒนาสินค้าที่มีความแปลกใหม่ สวยงาม ใช้งานได้สะดวก มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่เป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยกรมประมงจะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ

https://youtu.be/p5hyaoJSZm0

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here