ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อย่างสมเกียรติ สานต่อดับไฟใต้

1

ที่บริเวณลานจอดรถหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ภายในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หลังจากที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ และได้แต่งตั้งให้พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและให้ พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งในพิธีส่งมอบตำแหน่งมีการส่งมอบธงพิทักษ์สันติราษฎร์ และบันทึกการส่งมอบหน้าที่ราชการ โดยมีตำรวจในระดับสัญญาบัตรชั้นประทวน ชุดปฏิบัติการชุมขนเข้มแข็งเขตเทศบาลนครยะลา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา”ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการ และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ จนสุดกำลังความสามารถ และสำเร็จลุล่วงด้วยดี มาโดยตลอด พร้อมทั้งขอให้ตำรวจทุกนายระลึกอยู่เสมอว่าในฐานะข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ในขณะที่ พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถยกระดับหน่วยงานในสังกัดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชน ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กำลังพลทุกนายสร้างความยอมรับเชื่อถือรวมทั้งดำเนินการบริหารงานอย่างเป็นธรรม โดยเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนสานต่อแนวทางการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป.

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here