สุโขทัย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 ภาค 3 จัดการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

0

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63  “เป็น เบ้า  เป็น แม่พิมพ์” และ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/66 จัดการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และ เรื่อง “ธงชาติไทย”ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจรักในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกพระราชวงศ์ มีความรักสามัคคี สมานฉันท์และตระหนักรู้ในความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน  ณ  ศูนย์ฝึกที่ 3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับฟังการบรรยายให้ความร่วมมือร่วมทำกิจกรรม ทุกคนต่างมีความภาคภูมิในความเป็นชาติไทย มีความสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าอัตลักษณ์ของชาติ บางรายกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะไม่เคยรู้และทราบถึงแก่นแท้การก่อกำเนิดแผ่นดินแห่งนี้

โดยมี   นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 935 นาย ซึ่งมาจากโรงเรียนจำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (2) โรงเรียนอุดมดรุณี  (3) โรงเรียนบ้านสวนวิทยา (4) โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (5) โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (6) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (7) โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  (8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (9) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (10) โรงเรียนหนองตูมวิทยา (11) โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล (12) โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (13) โรงเรียนลิไทพิทยาคม (14) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (15) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย (16) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม (17) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here