สุโขทัย รมต.อนุชา พร้อมด้วย รมว.สมศักดิ์ หนุนพัฒนากองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ชุมชน

8

ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุโขทัย เขต 1 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุโขทัย เขต 2 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายหมู่บ้าน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับชุมชนทั่วประเทศให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านกลไกการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ด้วยการสร้างโอกาสให้ประชาชนในระดับชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชนหมดหนี้สิน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือชุมชน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) และนโยบาย BCG Economy Model เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านฯ รวมถึงเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดบทเรียนอย่างสร้างสรรค์ การนำผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน มาส่งเสริมทำการตลาดสู่ภาคประชาชนให้แพร่หลายมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการแสดงอัตลักษณ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้สมาชิก และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความแข็งแกร่ง

  โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศ ใน 3 สาขา ประกอบด้วย ประเภทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ประเภทโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง และประเภทเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ให้กับกองทุนหมู่บ้านจากภาคกลางตอนบนและเหนือตอนล่างทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์,กำแพงเพชร,ตาก,สุโขทัย,พิษณุโลก, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี และพิจิตร  พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ‘กองทุนสร้างชุมชน’ สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต เพื่อตอกย้ำถึงความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และการก้าวสู่ปีที่ 21 ที่รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้คนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลัง COVID-19 ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ในพื้นที่ จ.สุโขทัย มีกองทุนหมู่บ้านที่บริหารจัดการได้ดีและเป็นแบบอย่าง อาทิ กองทุนหมู่บ้านพระปรางค์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จากการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการตามแนวทางประชารัฐ ได้แก่ โครงการรถรางเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์เพื่อลดรายจ่ายในการผลิตน้ำดื่มชุมชน และโครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกผลที่ได้จากการบริหารจัดการเงินได้นำมาจัดสวัสดิการให้สมาชิกกองทุนและประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกองทุนหมู่บ้านชัยอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ รายได้จากการบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้านได้นำไปจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงโครงการร้านค้าประชารัฐ ทำให้เกิดการจ้างแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และเปิดโอกาสให้สมาชิกนำสินค้ามาฝากขายที่ร้านค้าประชารัฐ ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ก่อมลพิษสู่สังคมและชุมชน

  ด้านนายสมชาย  กันจันวง ประทานกองทุนหมู่บ้านชัยอุดม  ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม กล่าวถึงโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ที่จัดขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  นั้นนับว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่พี่น้องชาวกองทุน จะได้มีกำลังใจในการพัฒนาและสืบต่องานของกองทุนหมู่บ้านสืบไป อีกทั้งเพื่อสร้างรายได้และสร้างงานให้ชุมชน สำหรับกลุ่มกองทุนของพวกเป็นกลุ่มงานจักสานเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน นำสิ่งที่มีในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าและจำหน่ายเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และประโยชน์ที่เห็นชัดเจนก็คือสามารถให้สมาชิกมีรายได้ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบต่างๆสู่ตลาดสากลมากขึ้น

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here