สุโขทัย งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย

3

นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย จัดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยผนึกเอา “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

 เป็นโครงการหนึ่งในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ โดยกลวิธีสร้างกะแส เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้แก่เยาวชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดิน อำเภอเมืองสุโขทัยจึงได้ กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ขึ้น

ภายใต้กิจกรรม”มหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย” เน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มุ่งสู่เป้าหมาย “อำเภอเมืองสุโขทัย ปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกและเครือข่ายอำเภอและขมรม TO BE NUMBER ONE เมืองสุโขทัย ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีเวทีให้เยาวชน ได้แสดงความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชมรม ตลอดจนการสร้างพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในอำเภอเมืองสุโขทัยให้มีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกของอำเภอเมืองสุโขทัยโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงาน เครือข่าย อำเภอและ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองสุโขทัย ทุกประเภท ได้แก่ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 32 ชมรม

  โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE และ สถานประกอบการ ในอำเภอเมืองสุโขทัย สำหรับงาน มหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย จัด ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย นอกจากจะมีการออกร้านค้าของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในอำเภอเมืองแล้ว ยังมีการนำสินค้าดีราคาถูกมาจำหน่ายภายในงานด้วย

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here