สุโขทัย กอ.รมน.สท.เปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4

ที่ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านจ่าก้อง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฟก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ซึ่งมีเครือข่ายมวลชน และประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 30 คน

พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) กล่าวว่าสำหรับโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตอยู่แบบพอมี พอกิน พอใช้ ในชีวิตประจำวันได้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลลงมือปฏิบัติจริงที่บ้านของตนเอง เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

ด้าน จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม อายุ 45 ปี เจ้าของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านจ่าก้อง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ตนเองได้ศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9 แล้วน้อมนำแนวคิดของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและได้เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์และพัฒนาคนใกล้ตัวคนในชุมชนไปพร้อมกันสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมโยงหน่วยงานราชการ สำหรับกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้มีการเรียนรู้เรื่องปศุสัตว์ เช่นการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไก่สวยงาม เรื่องประมง เช่นการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และยังมีนาข้าว สวนเกษตรอินทรีย์ เปิดให้การเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ

นายสุเทพ อยู่บุญ กำนันตำบลป่าแฝก กล่าวว่าสำหรับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านจ่าก้อง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์เรียนณุ้ที่ชาวบ้านในตำบลปากแฝก และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจและเดินทางมาดูงานเรียนรู้เป็นจำนวนมาก และนำไปปฏิบัติ ตามที่ชาวบ้านแต่ละคนที่สนใจและถนัด เพราะที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านจ่าก้อง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีกิจกรรมครบทุกอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดำเนินชีวิตอยู่แบบพอมี พอกิน พอใช้ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ-ข่าว อำนาจ สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here