สุพรรณบุรี แขวงทางหลวงจัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน

5

สุพรรณบุรี แขวงทางหลวงจัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน

                นายภูสิต  สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในโรงเรียน ตามโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยบนท้องถนน ประจำปี 2562  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  นักเรียน  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก นายธนัทเดช  มูลพันธ์  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1  ได้กล่าวว่าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1 จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามตัวแทนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัย   ทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดทำโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  ให้ขับขี่ รถจักรยายนต์ด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยรับทุนสนับสนุนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจาก  มูลนิธิ  คนเห็นคน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สข.  และได้มีการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ได้แก่ การประชุมหารือการดำเนินโครงการหนุนเสริมสุขภาพนักเรียนนักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน การจัดเวทีพูดคุยขับเคลื่อนโครงการ ฯ   ระหว่าง ศปถ.จังหวัด  กับโรงเรียน  และการจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ  ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง  จำนวน 11 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแนวทางและกติกา  ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  ต่อไป 

มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-วรเทพ บุญประเสริฐ-นพดล แก้วเรือง-โสภณ สว่างศรี-นิกร สิงห์พิมาตร์-ไพรัช ภมรพล-ดนัยภพ สังข์สุวรรณ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here