สุพรรณบุรี องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ(สุพรรณบุรี)

1

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติและคณะศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนมะเขือเทศ  ที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนมะเขือเทศ อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายฉู  ดองหยู  ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติ และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนมะเขือเทศ  ศูนย์เครือข่ายเรียรรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อำเภออู่ทอง  วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง  โดยมีนายอลงกรณ์  พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายพิศาล  พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดร.วราภรณ์  พรหมพจน์  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ  นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนมะเขือเทศ

ด้านนายภูสิต  สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวบรรยายสรุป ว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับแรงงานภาคการเกษตรมีน้อยลง  และสภาวะโลกร้อน น้ำต้นทุน    มีน้อย  ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัว ในการวางแผนการผลิตเชื่อมโยงกับการตลาด  การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชน  มาดำเนินการแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ 2 แปลง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  คือ  แปลงข้าวที่ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และแปลงมะเขือเทศ ที่ตำบลจระเข้     สามพัน อำเภออู่ทอง แห่งนี้  ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาวิเคราะห์และวางแผนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนดังกล่าว  และนำไปต่อยอดขยายผลให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ได้  และหวังว่าการดูงานในครั้งนี้  จะได้รับประโยชน์   และนำสู่ความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรี  กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ต่อไป

https://youtu.be/hyaS-TiXqrY

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง ไพรัช ภมรพล ดนัยภพ สังข์สุวรรณ นิกร สิงห์พิมาตร โสภณ สว่างศรี ธีรพร ชูก้าน สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here