สุพรรณบุรี สส.ผู้นำท้องถิ่นช่วยจัดสรรคิวสูบน้ำให้ชาวนาแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง(มีคลิป)

3

สุพรรณบุรี สส.ผู้นำท้องถิ่นช่วยจัดสรรคิวสูบน้ำให้ชาวนาแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง(มีคลิป)

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์  สส.สุพรรณบุรี  นายอรรถพล  สุวรรณศร สจ.เขต อ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา และเกษตรกร ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง 1 ซ้าย 1 ซ้าย (คลองตาลเสี้ยน) ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ ซึ่งได้มีการจัดสรรคิวรอบเวรให้ชาวนาสูบน้ำเข้านาข้าวและนาแห้วให้เป็นไปตามกติกาข้อตกลงด้วย โดยทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สูบน้ำเข้าคลองซอย เพื่อชาวนาได้สูบน้ำใส่หล่อเลี้ยงนาข้าวและนาแห้วของเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่นาข้าวกำลังขาดแคลนน้ำจากปัญหาภัยแล้งในฤดูกาลนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการประชุมชี้แจงในเรื่องการจัดสรรแบ่งปันสลับหมุนเวียนกันสูบน้ำเข้านา ชาวนาส่วนใหญ่ต่างเข้าใจว่าช่วงปริมาณน้ำแต่ละเขื่อนมีน้อย ประกับฝนทิ้งช่วงด้วย จึงได้ต้องช่วยกันบริหารจัดการน้ำ แบ่งปันกันตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีน เข้าคลองตาลเสี้ยน – หนองจิก ระยะทางยาว 17 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ ต.ดอนมะสังข์ ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ เพื่อให้เกษตรกร ที่ใช้น้ำในคลองได้สูบน้ำใส่นาข้าว ที่กำลังจะตั้งท้องบางรายนาข้าวกำลังขาดน้ำจะยืนต้นตาย ขยายพื้นที่เป็นวงกว้างกว่า 20,000 ไร่  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันใส่เครื่องสูบน้ำ ทำให้เกษตรกรพอใจและเข้าใจว่าฤดูการทำนาปีนี้มีปริมาณน้ำน้อย จึงต้องเข้าใจเห็นใจต่อกัน ต้องมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ภัยแล้ง จึงต้องจัดสรรแบ่งปันหมุนเวียนกันสูบน้ำเข้านาชาวนาให้ความร่วมมือยอมรับข้อตกลงในการจัดสรรน้ำและยอมทำตามกติกาที่ตกลงกันไว้ เพื่อเป็นการป้องกันชาวนาแย่งกันสูบน้ำเข้านาข้าว

มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-นพดล แก้วเรือง/สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here