สุพรรณบุรี ปลูกหญ้าแฝกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ (มีคลิป)

2

ที่บ้านท่าทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 67 พรรษา และขับเคลื่อนงาน  “ วันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562 ”  โดยมีนายวัฒนา  ยั่งยืน  นายอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกจำนวน 200,000  กล้า   ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10  ต้นพยุง และไม้ป่าอื่นๆ จำนวน 267  ต้นและปล่อยพันธุ์ปลา ปลากาดำ ปลาพื้นถิ่น จำนวน 400,000  ตัว  ด้าน นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวว่าความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินมีสาเหตุทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย์(จากการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) ตัวอย่างปัญหา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน การขาดอินทรีย์วัตถุ และปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดิน ร่วมกับการกระทำของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์(พรุ) ดินทรายจัด และดินตื้น พื้นที่ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขาดความอุดมสมบูรณ์ “ ดินจืด ” เฉพาะประเทศไทย มีมากถึง 108.87 ล้านไร่   สาเหตุและปัญหาของการชะล้างพังทลายของดิน ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำไหลบ่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง แต่ในประเทศที่แห้งแล้ง การชะล้างพังทลายของดินส่วนใหญ่อาจเกิดจากลม ในบริเวณที่ราบลุ่มการชะล้างพังทลาย อาจมีสาเหตุจาก ความลาดชันที่เกิดจากการขุด-ถม เช่น คันคลอง ร่องสวน ไหล่ทาง ก่อสร้างอาคาร การปรับภูมิทัศน์ และ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การทำเกษตรที่ไม่ถูกวิธี การชะล้างพังทลายทำให้ดินดีที่อยู่ด้านบนถูกชะล้างออกไป ทำให้ความอุดมสมบูรณ์/ความเหมาะสม ในการปลูกพืชลดลง

ภาพข่าว มงคล สว่างศรี/สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here