สุพรรณบุรี ประภัตรเดินหน้าส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์เกษตรกร

6

รัฐมนตรีช่วยฯ ประภัตร เดินหน้าส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรต้องมีรายได้  4  เดือน แก้ปัญหาภัยแล้ง ที่หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  นายประภัตร โพธสุธน  รัฐมนตรี  ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เดินหน้า Kickoff   ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์เมืองสุพรรณ  ลั่นเกษตรกรต้องมีกิน     มีใช้  ภายใน  4 เดือน ช่วงหน้าแล้ง  และกล่าวในโอกาสเป็นประธานชี้แจงเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์   และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วย  นายภูสิต สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์  อธิบดีกรมการข้าว  นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว  ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ กรมประมง   เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และเกษตรกรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ   อำเภอบางปลาม้า จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม

นายประภัตรฯ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกร  ไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตทางการเกษตนได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคาตกต่ำ เนื่องจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มต่อการลงทุน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อีกทั้งยังขาดโอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  และหาแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมปศุสัตว์ และกระทรวงการคลัง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว นอกจากนี้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อที่ ธกส. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแบ่งผ่อนตามระเบียบต่อไป

มงคล สว่างศรี- ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-ธีรพร ชูก้าน-นพดล แก้วเรือง-นิกร สิงห์พิมาตร-ไพรัช ภมรพล-ดนัยภพ สังข์สุวรรณ – โสภณ สว่างศรี  / สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here