สุพรรณบุรี จิตอาสาชุมชนร่วมใจเด็กพลับพลาไชย ปลอดภัยไม่จมน้ำ

5

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำตามโครงการจิตอาสาชุมชนร่วมใจ เด็กพลับพลาไชย ปลอดภัยไม่จมน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562  จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 700 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ สำหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุดจะเป็นเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม เด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอยู่ระหว่างอายุ 5 – 15 ปี สาเหตุการจมน้ำเกิดจากการขาดทักษะและความรู้ในการเอาตัวรอดในสถานการณ์จมน้ำ อีกทั้งยังไม่มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขระยะยาวอย่างจริงจัง มีเพียงแค่การอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเบื้องต้นเป็นประจำทุกปีเท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ มักตกและจมน้ำเสียชีวิต โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้บ้าน เช่น บ่อขุด หนอง คลอง บึง สระน้ำ หรือแม่น้ำในชุมชน สระว่ายน้ำ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับชมรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำตำบลพลับพลาไชย จัดการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชนพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย ทั้ง 5 โรงเรียน ให้มีทักษะการว่ายน้ำเบี้องต้นและสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสากล  ซึ่งจะเกิดความปลอดภัย ทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย  นายสันติสุข พันธ์ศรี ประธานชมรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำตำบลพลับพลาไชย กล่าวว่า ทางชมรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำตำบลพลับพลาไชย ได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชยได้มีทักษะและสามารถว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น หากเด็กพบเห็นเพื่อนจมน้ำก็สามารถการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้อื่นโดยวิธียื่นหรือโยนอย่างถูกวิธี โดยคณะทีมวิทยากรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.พลับพลาไชย ,ครู ,รพ.สต. ,อปพร. ,อาสากู้ชีพ และอาสาสมัครจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย เป็นทีมวิทยากรครูฝึกโดยการทำงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชนของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชน   นางศศินันท์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดีสลัก วิทยากรครูฝึกและสมาชิกชมรมสร้างความปลอดภัยทางน้ำตำบลพลับพลาไชย ได้กล่าวอีก โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นการสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพราะปัญหาการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี คือ การจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน การที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจ เด็กพลับพลาไชย ปลอดภัยไม่จมน้ำ เพื่อเป็นการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุอย่างถูกต้อง ตนเองในฐานะผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากการที่ให้เด็กมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำแล้ว ยังมีฝึกวินัย การตัดสินใจ รวมทั้งการมีน้ำใจกับเพื่อนในช่วงการฝึก และเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย  ทางด้านนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชย กล่าวว่า โรงเรียนพลับพลาไชย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้นของทางโรงเรียนแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้มีแนวคิดต่อยอดให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สมัครเป็นเยาวชนต้นกล้าจิตอาสาป้องกันการจมน้ำตำบลพลับพลาไชย ให้ได้รับพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมของทางชมรมฯ ให้กับเยาวชนรุ่นน้อง (พี่สอนน้อง) และพัฒนาวิทยากรต่อไป ซึ่งได้มีนักเรียนสมัครเป็นเยาวชนต้นกล้าฯ หลายราย ตนในฐานะผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดให้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้โรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ตระหนักในการส่งเสริมป้องกันการจมน้ำในเด็ก เพื่อลดความสูญเสียของเยาวชนอนาคตของประเทศชาติต่อไป

                                                มงคล สว่างศรี/สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here