สุพรรณบุรี จัดโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน

3

สุพรรณบุรี จัดโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน

ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด เวทีพูดคุยขับเคลื่อนโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายธนัทเดช มูลพันธ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายเอกภพ จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารศูนย์ ปภ.เขต 2 นายศักรินทร์ จันทร์ฉาย นักวิการชำนาญการสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา  จาก 11 อำเภอ ตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตัวแทนจาก รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ตัวแทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองสุพรรณบุรี และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคนเห็นคน จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นโดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษานำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่ขับขี่และนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนมีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้อง สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายเด็กนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไปต้องมีใบอนุญาตขับขี่เด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องเข้ารับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เช่นการสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้อง มีใบขับขี่และให้เด็กนักเรียนเข้ารับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ

    มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง-โสภณ สว่างศรี /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here