สุพรรณบุรี จัดงานมรดกท้องถิ่นกลิ่นอายภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากล

14

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน  The Best OTOP SUPHANBURI มรดกท้องถิ่น กลิ่นอาย ภูมิปัญญา พัฒนา สู่สากล ครั้งที่ 1 ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน รวม 18  ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นรวมถึง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ขึ้นทะเบียน OTOP จำนวน 963 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 2,158  รายการผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 จำนวน 263 รายการ ปี 2562 ระดับ 5 ดาว มีจำนวนถึง 31 รายการ เครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิกเครือข่าย เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแก่สมาชิก และกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานส่งเสริมการตลาดครั้งนี้ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งมีจำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ เข้าร่วม จำนวน 46 ราย โดยแยกเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 23 ราย เครือข่าย OTOP จากจังหวัดอื่น ๆ จำนวน 23 รายและในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ-ข่าว   มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here