สุพรรณบุรี การแข่งเรือพายพื้นบ้านตลาดน้ำบางสามจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่

15

นายปิยพจน์  เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อ.สองพี่น้อง สมาชิกสภา อบต.บางเลน  ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตลาดบางสาม ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำ ประกอบด้วย แข่งขันพายถังน้ำมัน พายห่วงยาง พายเรือหัวใบ้ท้ายบอด แข่งขันเรือ 10 ฝีพาย และการแข่งขันเรือยาวประเภทประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้านในตำบล สร้างความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคี ในชุมชน รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ณ ตลาดบางสาม ริมแม่น้ำท่าจีน อ.สองพี่น้อง ซึ่งเป็นถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่มีแพไว้รองรับนักท่องเที่ยว ความยาวตลอดริมเขื่อนกว่า 520 เมตร เพื่อไว้รองรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาชมวิวท้องทุ่งและวิวริมแม่น้ำท่าจีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน การแข่งขันกีฬายังสร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

สำหรับชุมชนตลาดบางสาม ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบแห่งหนึ่งหนึ่ง ที่ได้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ของการละเล่นพื้นบ้าน ในท้องถิ่น ให้ควบคู่ ผสมผสาน ในช่วงของแต่ละเทศกาล เพื่อเป็นการสืบทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไป เช่นเดียวกับเทศกาลประเพณีวันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญ ชาวชุมชนตลาดบางสาม จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมขึ้นมาให้คงอยู่ เพื่อให้ทั้งข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว  เด็กและเยาวชน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน เป็นการปลูกฝังให้ชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองต่อไป

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง โสภณ สว่างศรี ไพรัช ภมรพล นิกร สิงห์พิมาตร ดนัยภพ สังข์สุวรรณ สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here