สุพรรณบุรี การแข่งขันจินตคณิตนานาชาติ ครั้งที่ 19

6

นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันจินตคณิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ( The 19th PAMA Global Abacus & Mental Arithmetic Competition ) โดยนายสมศักดิ์ พรพิสุทธิวรกุล ประธาน PAMA THAILAND กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า PAMA ย่อมาจาก Pan Pacific Abacus Mental Arithmetic Association ซึ่งเป็นสมาคมจินตคณิต ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1999 มีประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น PAMA Global Abacus Mental Arithmetic Association ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ คือ ไต้หวัน มาเลเซีย ไทย แคนาดา ฮ่องกง อเมริกา เวียดนาม เกาหลี อินเดีย แอฟริกาใต้ จีน เลบานอน อุสเบกิสถาน ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน อิหร่าน อิรัก จอร์แดน สหรัฐอาหรับอิมิเลส รัสเซีย ปาเลสไตน์ ซาอุดิอารเบีย อียิปต์ และออสเตรเลีย โดยได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรจินตคณิต PAMA เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความก้าวหน้าด้านการศึกษา

นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าในวันนี้การศึกษา และเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในโลกปัจจุบัน ส่งผลให้อุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน สื่อการเรียนการสอนบางอย่างถูกละทิ้งลืมเลือนไป การเรียนหลักสูตรจินตคณิต PAMA นับว่าเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างเครื่องมือยุคเก่ากับการเรียนยุคใหม่ให้แก่เด็กๆในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว อีกทั้ง PAMA มีประเทศสมาชิกถึง 24 ประเทศ ทำให้เยาวชนได้สื่อสาร และทำความรู้จักกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ อันเป็นผลดีให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การที่นักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวนักเรียนต้องได้รับการปลูกฝังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทั้งจากคุณครู และครอบครัว ทำให้ทุกคนทั่วโลกจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่วน  PAMA THAILAND ก่อตั้งขึ้นในปี 2540

โดยนายสมศักดิ์ พรพิสุทธิวรกุล และคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยผ่านการฝึกอบรมจากศาสตราจารย์ซือเหม่ยหลิน ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการเรียน การสอนจินตคณิตมาเป็นเวลานับ 30 ปี ท่านมีผลงานต่างๆมากมาย การแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถให้ก้าวสู่สนามแข่งขันระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการคิดคำนวณ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศสมาชิก และที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา ไพรัช ภมรพล โสภณ สว่างศรี ธีรพร ชูก้าน ดนัยภพ สังข์สุวรรณ นิกร สิงห์พิมาตร นพดล แก้วเรือง จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here