สุพรรณบุรี กฟภ.สัมมนาให้ความรู้ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

6

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายชูชาติ  ชัยอุดม  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี2562 โดยมีนายวิทยา สนทิศปัญญา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายครองพล พนาสันติภาพประธานหอการค้าจังหวัดพรรณบุรี นายมนัสทพงษ์  ห้วยหงส์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมการเข้าร่วมสัมมนากว่า 160  ราย   นายชูชาติ  ชัยอุดม  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักและให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายซึ่งเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งกับ PEA รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมให้กับประเทศชาติโดยรวมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ได้มีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วชื่อถือได้ในทุกๆด้าน ส่วนหนึ่งเกิดจากการให้คำแนะนำเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ทางด้านนายวิทยา สนทิศปัญญา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับวัตถุประสงค์หลักการจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมประกอบด้วย1 เป็นการแสดงความมีน้ำใจไมตรีแก่ลูกค้าที่ใช้บริการของ PEA 2 เป็นเวทีหนึ่งในการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา ให้แก่ลูกค้า 3 เป็นการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่าง PEA กับลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานบริการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ให้บริการหลักในแต่ละพื้นที่ จำนวน 10 แห่งประกอบด้วย PEA สุพรณบุรี อู่ทอง เดิมบางนางบวช และการไฟฟ้าในสังกัด 7 อำเภอ พร้อมทั้งมีการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรภายในของ PEA จำนวน 2 หัวข้อหลัก และจัดบูธแสดงนิทรรศการและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวน 10 บูธ

มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง-ดนัยภพ สังข์สุวรรณ/สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here