สุพรรณบุรีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้านสองพี่น้องจูเนียร์ลีกตะวันออก(มีคลิป)

2

สุพรรณบุรีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้านสองพี่น้องจูเนียร์ลีกตะวันออก(มีคลิป)

ที่สุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน “สองพี่น้อง จูเนียร์ลีก ตะวันออก” ปีที่ 7 เลกที่ 1 โดยมีนายรังสิต กลิ่นสุข นายกองค์การบริหารสวนตำบลบ้านช้าง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน”สองพี่น้องจูเนียร์ลีก ตะวันออก”ครั้งที่ 7 เลก 1 ครั้งนี้เกิดขึ้น ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประถมลีกในแต่ละอำเภอ แต่ด้วยอำเภอสองพี่น้องมีลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย และมีอาณาบริเวณที่กว้าง องค์กรบริหาส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาในเขตอำเภอสองพี่น้อง ออกเป็น 2 โชน โดยแบ่งออกเป็นโซนตะวันตก และตะวันออก โดยในโชนตะวันออกนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประสานงาน จัดการแข่งขันกีฬาลีกในเขตตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยเขตพื้นที่ตำบลบางตาเถร ตำบลบ้านช้าง ตำบลบางตะเคียน ตำบลบางเลน ตำบลบ้านกุม และตำบลดอนมะนาว ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี ได้มีประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของนักกีฬา และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ในทางที่ดีขึ้น โดยลูกหลานเยาวชนมีการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้ปกครอง และประชาชนได้เริ่มหันมาออกกำลังกายตามเยาวชนซึ่งก็ทำให้เกิดความแข้งแรง สุขภาพดีห่างไกลโรค ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ กล่าวว่าการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน”สองพี่น้องจูเนียร์ลีก ตะวันออก”ครั้งที่ 7 ปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้รับการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีได้มีประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แล้วกีฬาคือสื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่ขณะ คนจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดีทั้งกายและใจกีฬาจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งชันกันอย่างกว้างขวางไปจนถึงระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามขอให้ข้อคิดแก่นักกีฬาทั้งหลายว่า จงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรีอย่าให้กีฬามาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอย่ามุ่งเอาแต่ชนะจนลืม สปีริตของนักกีฬา ถ้าทุกคนทำได้ดังกล่าวแล้วกีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีทั้งหมด 8 ทีม ประกอบด้วย 1.ทีมบ้านช้าง FC 2.ทีมย่านซื่อ FC 3.ทีมรางบัวทอง FC 4.ทีมดอนตาเกิด FC 5.ทีมทองประดิษฐ์ FC 6.ทีมวัดไผ่ FC 7.ทีมท่าข้าม FC และ 8.ทีมดอนมะนาว FC จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 ส.ค.2562 ถึงวันที่ 7 ก.ย.2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง สุพรรณบุรี 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here