สีสัน เปิดตลาดนัดสีเขียวตำบลเกาะแต้ว เมืองสงขลา

6

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การ เกษตร ประจำตำบลเกาะแต้ว และ ม.ราชภัฏสงขลา เปิดตลาดนัดสีเขียวตำบลเกาะแต้ว  (Kohtaew Green Market) โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานเปิดตลาดนัดสีเขียวตำบลเกาะแต้ว ณ ลานตลาดนัดชุมชนบ้านด่าน หมู่ 5 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

 ตลาดนัดสีเขียว มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวคับคั่ง อาทิเช่น ผักพื้นบ้าน  ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้าน เครื่องแกงตำมือ ไข่เค็มใบเตยกะทิสด  ขนมดอกจอก และอาหารพื้นบ้านหลากหลาย ฯลฯ  ให้ผู้มาจับจ่ายตลาดได้เยี่ยมชม ชิมและชอปได้อย่างสุขใจ นอกจากจำหน่ายสินค้าแล้วเพื่อส่งเสริมการเกษตรของตำบลเกาะแต้ว มีการประกวดผลผลิตการเกษตรทั้งมะพร้าวบริโภคผลสด และกล้วยน้ำหว้า ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศอีกด้วย

 สำหรับตลาดนัดสีเขียวตำบลเกาะแต้ว จัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนหันมาปลูกผักหลากหลายบริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันเพื่อนบ้าน เหลือก็นำมาจำหน่าย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เป็นกลไกในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ขณะเดียวกันผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผู้บริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า สามารถเลือกซื้อสินค้าที่สด สะอาดปลอดภัย ราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้ชื่อ “ครัวเกาะแต้วสู่ครัวเมืองสงขลา” โดยสินค้าเกษตรที่จะนำมาจำหน่ายต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัย และเป็นพืชผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ  กำหนดจัดตลาดนัดสีเขียวทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ และรักสุขภาพ มาเยี่ยมชมและจับจ่ายเลือกหาสินค้าเกษตรปลอดภัย ที่สำคัญ พืชผัก ผลไม้ สดใหม่ เพราะเกษตรกรเพิ่งเก็บมาจากสวน

นอกจากนี้ ตลาดนัดสีเขียวตำบลเกาะแต้วยังรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ทำให้ทุกคนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคล มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ อีกยังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด covid-19 โดยพ่อค้า แม่ค้า ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ด้วย Antigen Test kit (ATK) รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามหลักการการเว้นระยะห่างทางสังคม (โซเชียล ดิสแทนซิ่ง) อีกด้วย

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here