สิงห์ มอบ ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ต่อเนื่อง 37 ปี 22 สถาบัน 352 ทุนทั่วประเทศ

19

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2562 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 โดยมี คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, คุณปิติ ภิรมย์ภักดี, คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเป็นประธาน โดยได้มอบทุนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 352 ทุน ใน 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 4 ปีแบบให้เปล่า ย้ำเจตนารมณ์ในการให้การสนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง และการให้ที่ไม่สิ้นสุด โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้รับทุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

สิงห์ มอบ ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ต่อเนื่อง 37 ปี 22 สถาบัน 352 ทุนทั่วประเทศ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สำหรับ “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” เริ่มให้ทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2525 ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 37 ได้มอบทุนเป็นจำนวน 352 ทุน แบ่งเป็นสถาบันละ 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,800,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยผู้รับมอบทุน จะเป็นผู้เสนอผู้มีคุณสมบัติในเบื้องต้น เน้นเด็กที่มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้นบริษัท บุญรอดฯ จะเข้าไปร่วมพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งทุนนี้เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษา ไม่ต้องใช้คืน โดยคาดหวังให้เด็กทุกคนที่ได้รับทุน ส่งต่อความดี นำความรู้ ความสามารถ นำโอกาสที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สิงห์ มอบ ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ต่อเนื่อง 37 ปี 22 สถาบัน 352 ทุนทั่วประเทศ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยสถาบันที่ได้รับมอบทุนมีทั้งสิ้น 22 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.ธรรมศาสตร์, ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.รามคำแหง, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ., ม.ศิลปากร, ม.สงขลานครินทร์, รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รร.นายเรือ, รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, รร.นายร้อยตำรวจ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สิงห์ มอบ ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ต่อเนื่อง 37 ปี 22 สถาบัน 352 ทุนทั่วประเทศ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาและส่งเสริมการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองดีของสังคม ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาก็ขอให้ตั้งใจประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อตอบแทนสังคมต่อไป”

สิงห์ มอบ ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ต่อเนื่อง 37 ปี 22 สถาบัน 352 ทุนทั่วประเทศ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้านตัวแทนจากมหาวิทยาลัย คุณกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “ทุนบุญรอดฯ ได้ให้โอกาสกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 มีประโยชน์ต่อนักศึกษามาก ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนเพราะเป็นทุนแบบให้เปล่า ซึ่งม.ศิลปากรมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้มากกว่า 100 ชีวิต ซึ่งทุนที่นักศึกษาได้รับมานั้นจะนำมาเปิดบัญชีร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ทำให้ทุนที่ได้มานั้นนำไปใช้เพื่อการศึกษาจริงๆ ซึ่งนักศึกษาที่จบไปแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีและได้ส่งต่อการให้คืนแก่สังคม มีการนำทุนส่วนตัวมาให้ทุนการศึกษากับรุ่นน้อง และรวมกลุ่มเด็กทุนบุญรอดฯ ของม.ศิลปากรทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ทำค่ายอาสา นับเป็นการส่งต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด”

ตลอดระยะเวลา 86 ปี ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ คือ ด้านการศึกษา ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการสร้างทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักถึงเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการมอบโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ ไม่ใช่แค่เก่ง แต่เราอยากได้คนดีด้วยและเป็นผู้ที่ส่งต่อความสุขให้กับคนรอบข้างได้ด้วย ตรงกับปณิธานของบริษัทฯ ตามคำของผู้ก่อตั้ง ท่านพระยาภิรมย์ภักดี ว่า “ทุกคนควรมีส่วนร่วมช่วยเหลือในสังคม” โอกาส สร้างชีวิต โอกาสที่ได้รับในวันนั้น สร้างคนคุณภาพกลับคืนสู่สังคม เกิดเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here