สำนึกรักสามัคคี !!! อ.เมืองแพร่ ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียง “

6

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักด้วยรัก สู้ภัยโควิด-19” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ โดยมี นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น นายรักษา ถิ่นหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น นายแก้วศักดิ์ โป่งสม เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม มี นายมงคล ขอร้อง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแพร่ กล่าวรายงาน

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานฯ โดยให้ทุกอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเศษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักด้วยรัก สู้ภัยโควิด-19” ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มี การกลายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่าย และรวดเร็ว จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจอีกด้วย 

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here