สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นำสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่ สวนกระท้อน ซึ่งผ่านการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

31

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้นำสื่อมวลชลแขนงต่างๆ ลงพื้นที่สวนกระท้อน ณ สวมสมบูรณ์ ของ นางสมบุญ ขำเลิศ เจ้าของสวนกระท้อนตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนกระท้องที่ผ่านการรับรอง เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของดี เมืองลพบุรี  ซึ่งเอกลักษณ์ของกระท้อนลพบุรี เกิดจากลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่น้ำไหลทรายมูล เหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดี

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในรูปแบบของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการทำงานเชิงบูรณาการ และสร้างเครือข่าย ในการเชื่อมโยงการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร  PressTour กระท้อนตะลุง ของดี (GI) จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook ,Line และ ในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนกล่องลังกระดาษ สำหรับบรรจุกระท้อน จำนวน 300 ใบ และยังได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการช่วยเหลือในการจำหน่ายผลผลิต

 นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ยังได้เป็นที่ปรึกษาในด้านการผลิตกระท้อนคุณภาพดี การดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตกระท้อน ด้วยหลักการถนอมอาหาร เป็น กระท้อนลอยแก้ว , กระท้อน 3 รส , การท้อนกวน , กระท้อนหยี่ เพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตกระท้อนให้สามารถจำหน่าย ได้หลากหลาย และนานกว่าฤดูกาล ตลอดจนการนำผลผลิตเข้าสู่การขายในช่องทางออนไลน์

ซึ่ง ปัจจุบันจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ปลูกกระท้อนทั้งหมด 419 ไร่ อยู่ใน 3 ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ ตำบลตะลุง ตำบลงิ้วราย และตำบลโพธิ์เก้าต้น ผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงปลาย เดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนสิงหาคม โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีผลิตมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยราคากระท้อนผลสด จะอยู่ที่ 35-120 บาท ต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และขนาดผลผล

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า….เอกลักษณ์ของกระท้อนลพบุรี เกิดจากลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่น้ำไหลทรายมูล เหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดี จนได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในชื่อ “กระท้อนตะลุง” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเกษตรกรผ่านการรับรองจำนวน 92 ราย ในพื้นที่ 315 ไร่ โดยประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่พันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์กำมะหยี่ แต่เนื่องจากในปีนี้ มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทางจังหวัดลพบุรี จึงได้งดจัดงาน “ เทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี ” เหมือนเช่นทุกปี ที่ผ่านมา แต่ถึงแม้ไม่มีการจัดงาน ทางจังหวัดลพบุรี ก็ได้จัดสถานที่ ไว้ให้เกษตรกรจำหน่ายบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาชื้อกระท้อนของดีเมืองลพบุรี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30-17.00น นอกจากนี้ยังสามารถหาชื้อได้ทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com จังหวัดลพบุรี จึงขอเชิญชวน ช่วยกันชื้อกระท้อนลพบุรี ซึ่งเป็นกระท้อน GI ของดีเมืองลพบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวลพบุรี กันเยอะๆ นะครับ

https://youtu.be/P4Q0VJc7og0

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here