สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จ.แพร่ จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

9

นางสาว สุนทรีย์  เตินขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.แพร่ เป็นประธาน พิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนชัยและพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 กล่าวเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวชฎาพร ขันติวรพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สอง จ.แพร่ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 ณ.ห้องประชุมภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ ทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสา  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบุคลากรลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของลูกเสือจิตอาสา เพื่อนำความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฎิญาณของลูกเสือ  ในการนี้จัดฝึกอบรมแบบเดินทางไป-กลับ อบรมระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.)จังหวัดแพร่  กศน.อ.สอง  กศน.อ.ร้องกวาง กศน.อ.หนองม่วงไข่  กศน.อ.สูงเม่น  จำนวนลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 8 ตำบล  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร แกนนำจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 40 คน โดยการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ ทาง รพ.สต. บ้านแดนชุมพลส่งเจ้าหน้าที่เข้าตั้งจุดตรวจคัดกรองสวมชุด PE นำชุดตรวจ ATK มาตรวจคัดกรอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นมาตรการแนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here