สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ช่วยลดภาระผู้ประกอบกิจการพัฒนาทักษะลูกจ้าง สู้โควิด-19

4

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กพร.ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ โดยผู้ประกอบกิจการซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน หรือมีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปรับลดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ ยังลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปี  พ.ศ. 2564 จากอัตราร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายตามสัดส่วนจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือไม่มีลูกจ้างผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ หรือไม่มีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่ครบตามสัดส่วนกำหนด

 ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง มีสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานในข่ายบังคับกว่า 180 แห่ง และในปี 2564 ได้พัฒนาทักษะของลูกจ้างในจังหวัดไม่น้อยกว่า 70,000 คน ซึ่งมาตรการดังกล่าว ส่งผลดีต่อสถานประกอบกิจการให้เดินหน้าประกอบธุรกิจต่อไป รักษาการจ้างงานของลูกจ้างและยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่เป็นลูกจ้างของตนเอง เพื่อให้พร้อมกับการฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

 สถานประกอบกิจการที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี  ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โทร 0 3729 0380 ถึง 1 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ทั้งนี้ ได้มีการขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรจากเดิมกำหนดให้ยื่นภายใน 60 วัน ขยายเวลาเป็น  วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2565 

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here