สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

4

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จึงได้กำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

และเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่แรงงานไทยให้ได้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของ “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพราะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ เข้าปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนพนักงานจะได้ทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่อง เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น ขณะที่สังคมและผู้รับบริการ จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ผอ.สนพ.มห.ภาพ/ข่าว ปค.มห.รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here