สำนักงานชลประทานที่ 1ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

1

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ กปร. และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์เข้า – ออก หมายเลข 2 (Adit2) งานอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ณ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา)  นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายสิริพล  รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายวุฒิชัย  รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายณัฐวุฒิ  นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  นายอำนาจ  อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นายเฉลิมเกียรติ      อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูร์ชล นายอัธยา  อรรณพเพชร   ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับความก้าวหน้างานก่อสร้างในปัจจุบันของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 สัญญา ประกอบด้วย 1) การดำเนินงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ความยาว 13.600 กม. ผลการดำเนินงานร้อยละ 91.895  สัญญาที่ 2 ความยาว 12.024 กม. ผลการดำเนินงานร้อยละ 49.680 2) การดำเนินงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาว 12.500 กม. ผลการดำเนินงานร้อยละ 57.091 และสัญญาที่ 2 ความยาว 10.475 กม. ผลการดำเนินงานร้อยละ 100  สรุปความก้าวหน้างานการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราทั้งโครงการผลงานคิดเป็นร้อย ละ74.515 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลในช่วงฤดูฝน ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา สามารถเพิ่ม ขีดความสามารถและประสิทธิภาพการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน สร้างความเสถียรภาพด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวได้อีกด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 1,073 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสื้อกันหนาว จำนวน 703 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ ตามพระราชดำริในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  3) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมพาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  4) โครงการช่วยเหลือราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ราษฎรและถ่ายภาพร่วมกัน

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here