สาธารณสุขนราธิวาส ยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรม อสม.จังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน 632 คน โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมในพิธิ โดยการฝึกอบรมดังนี้ อสค.และบทบาท อสม.หมอประจำบ้าน เทคโนโลยีการสื่อสารและการใช้ Application Smart   อสม.การเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณภัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่อง AED-การติดตามผู้ผ่านการบำบัด ตามบทบาท Take Care Team นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย ทีมวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน แบ่งโซนการอบรมออกเป็น 3  กลุ่ม ณ หอประชุมกองร้อย อส.อ.ศรีสาครประกอบด้วย อสม.จาก อ.รือเสาะ และ อ.ศรีสาคร อสม. อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงปาดี อ.แว้ง อ.สุคิริน อสม.อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.ตากใบ อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง และหลังจากนี้ อสม.หมอประจำบ้าน ที่ผ่านการอบรม จะได้ไปฝึกประสบการณ์เพิ่ม ณ รพ.สต.ใกล้บ้านต่อไป      

ภาพ – ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here