สัมภาษณ์รับข้อมูลการจัดทำงบประมาณจากส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่

10

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสัมภาษณ์รับข้อมูลการจัดทำงบประมาณจากส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสัมภาษณ์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่โดย นายธวัชชัย ณ อัมพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์รับข้อมูล ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อขอรับข้อมูลการจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณ จากส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด  ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ส่วนราชการ ระดับต้นน้ำเห็นความสำคัญของการจัดทำว่าประมาณปี 2563 เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทียังประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และสัมฤทธิ์ผลเพื่อชาติบ้านเมืองสืบต่อไป

THAI REFERENCE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here