สสส. ร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้

2

สสส. ร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้ เดินหน้ามาตรการ 4 สร้าง 1 พัฒนา ร่วมมือ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ชี้ประสบผลสำเร็จอุบัติเหตุ/จากเมาแล้วขับลดลงชัดเจน ลุยหาแนวร่วมประกาศสัตยาบัน “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ”

สสส. ร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน จัดเวทีจัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ภายใต้แนวทางขับเคลื่อน “ลดเมา…เพิ่มสุข 4 สร้าง 1 พัฒนา” ประจำปึ 2562 โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์รณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ในช่วง 7 วันอันตราย (วันที่ 27 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562)ของศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ศวฉ.แอลกอฮอล์) พบว่า ภาพรวมอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลง โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับลดลงร้อยละ 51.63 ขณะที่ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์จาก 241 ตำบลในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เปรียบเทียบช่วงเดียวกันในปี 2561 และปี 2562 พบว่า อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับลดลงจาก 190 ครั้ง จากปี 2561 ในปี 2562 ลดลงเหลือ 134 ครั้ง หรือ ลดลงร้อยละ 29.47 ในปี 2561 มีผู้บาดเจ็บ 603 คน ปี 2562 ลดลงเหลือ 335 คน หรือลดลงร้อยละ 44.44 ผู้ประสบเหตุจากเมาแล้วขับจาก 217 คนในปี 2561 ลดลงเหลือ 145 คนในปี 2562 หรือลดลง 33.18 ซึ่งเป็นผลจาการดำเนินงานขับเคลื่อน “ลด“เมา เพิ่มสุข : 4 สร้าง 1 พัฒนาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ” อย่างต่อเนื่อง

สสส. ร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

น.ส.ดวงพร กล่าวต่อว่า แนวทางขับเคลื่อน 4 สร้าง 1 พัฒนา คือ 1. สร้างต้นแบบ 2. สร้างเส้นทางปลอดภัย 3. สร้างระบบช่วยเลิกโดยชุมชน 4. สร้างกฎกติกามาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย ส่วน 1 พัฒนา คือการพัฒนา 4 องค์การหลัก(ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน และกลุ่มองค์กรชุมชน)สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ซึ่งเป็นวิธีการในระดับพื้นที่ที่สสส.ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มีอปท.เป็นกลไกร่วมกับภาคีในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการเข้าสู่งานประจำอันเป็นภารกิจของอปท. ในปีนี้มีเป้าหมายรณรงค์ให้ 1 ตำบล 100 คน เลิกเหล้า โดยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นการทำความดี

สสส. ร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

“สำหรับรูปธรรมเด่นที่ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ตัวอย่างเช่น เทศบาลตำบลกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตั้งจุดบริการประชาชนและด่านชุมชน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. อปพร. กู้ชีพ เฝ้าระวังสกัดกั้นคนเมา และให้ อสม. บริการนวดเพื่อคลายความเมา ตามสโลแกน “จี้จุด หยุดเมา”การทำบันทึกความร่วมมือของ 4 องค์กรหลัก ในการลดอุบัติเหตุทางถนนการมอบเกียรติบัตรสำหรับบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีดนตรีเลิกเหล้าถ้าเมาห้ามขึ้น และกิจกรรมครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้าครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น” น.ส.ดวงพร กล่าว


นอกจากนี้ในงานมีการประกาศรายชื่อ “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 3 ประเภทได้แก่ 1.สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า 2.สุดยอดคนต้นแบบ และ 3. สุดยอดชุมชนต้นแบบ และมีการประกาศสัตยาบัน “สุดยอดนำชุมชนท้องถิ่น ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ” โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 200 อปท. ประกอบด้วย นายกอปท.หรือ ปลัดอปท. นักวิชาการ สุดยอดผู้นำ “ลดเมา เพิ่มสุข” จำนวน 600 คน และศูนย์จัดการเครือข่ายและศูนย์ประสานงานประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เข้าร่วม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here