สวจ.นนทบุรี จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยาฯ วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม สายธารเจ้าพระยา ออนไลน์

13

นายวินัย วรวัตร์ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี. เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคนำไปขับเคลื่อนสู่ชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี (สวจ.นนทบุรี) ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงกำหนดจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2565  “วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม สายธารเจ้าพระยา ออนไลน์ ๒๕๖๕ (Chao Phraya Life Culture Online 2022) ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนนทบุรีในฐานะเป็นนิวาสสถานเดิม แห่งพระอัยกาและพระอัยกี ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สวจ.นนทบุรี จึงปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการจัดงาน โดยในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) ทาง ww.songfungfest.com เพื่อเผยแพร่งานวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมารองรับ และประชาชนสามารถ
ร่วมกิจกรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวาง

นายวินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมและเนื้อหาการจัดงานภายใน www.songfungfest.com ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง โดยจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้ง ยังมีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดแต่งกลอน และการประกวดภาพถ่าย นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากของจังหวัดนนทบุรี โดยสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ จำนวน 8 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 17.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ สวจ.นนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 “วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม สายธารเจ้าพระยา ออนไลน์ ๒๕๖๕ (Chao Phraya Life Culture Online 2022) ผ่านทาง www.songfungfest.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 580 1348

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here