สระแก้ว เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เปิดการประชุม

8

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมและประดับขีดเครื่องหมายให้แก่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่  และนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายแสวง  คำภีระ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายเจริญ   คืดนอก เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

และตามมติที่ประชุมคัดเลือก นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ได้ลงนามแต่งตั้ง นางชุติพันธุ์ ทองชื่น ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายสุวิทย์ ทองหาร ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายบุญเลี้ยง ชงสุวรรณ  ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายวุฒิพงษ์ โพธิมูล ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นางสาวอัจฉรียา  นารีรักษ์   ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น และนายเสกสรร มาดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ตามคำสั่งเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ที่ ๘๒ / 256๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น.

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here