สระแก้ว-เด็กพิเศษเป็นปลื้ม รับมอบรถเข็นไฟฟ้าตามโครงการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมรถเข็น สำหรับเด็กพิการ

0

ผู้สื่อข่าวรายงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  โดยมี นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้วและ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุดสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรราชปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องขอขอบคุณท่านฐานิสร์เทียนทอง เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็น ไฟฟ้า ตามโครงการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม รถเข็นไฟฟ้า สำหรับเด็กพิการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ การศึกษาและการเรียนรู้ จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ก่อนอื่นดิฉันขอนำเรียนความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากการสำรวจข้อมูลของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัดสระแก้ว พบว่ามีนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ที่ต้องการรับการสนับสนุนรถเข็น จำนวน 15 ราย

คณะทำงานจึงดำเนินการ ออกแบบและสร้างนวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการ จำนวน15 คัน ให้เป็นไปตามขนาด ที่ใกล้เคียงกับนักเรียนมากที่สุด โดยแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด กลาง (M) จำนวน 13 คัน และขนาดใหญ่ (L) จำนวน 2 คัน โดยเริ่มศึกษาความต้องการการใช้งานอย่างเหมาะสมของเด็กพิการที่อยู่ในวัยเรียนให้สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ โดยมีรถเข็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการศึกษาและการเรียนรู้และเป็น การดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว “เมืองแห่งสุขภาวะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมแห่งคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี” ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ทำให้ผลผลิตจากโครงการนี้เป็นนวัตกรรมของชุมชนและเป็นนวัตกรรมของผู้พิการที่เป็นผู้เยาว์ ที่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนทุกระดับชั้น ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วม โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมของชุมชนทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนับจากกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว เป็นจำนวน 540,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยราชกัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบร มราชูปถัมภ์ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้แก่ นักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระเก้ว

โดยมีนายฐานิสร์ เทียนทอง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว.. ด้านน้องเบสตัวแทนเด็กพิเศษ ที่ได้รับมอบรถเข็นไฟฟ้า กราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่มอบรถเข็นไฟฟ้าให้กับนักเรีย นจากศูนย์การศึกษาพิเศษสระแก้ว จำนวน 15 คัน..

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here