สมุทรสาคร เทศกาลลำไยพวงทองบ้านแพ้วและสินค้าเกษตรแปรรูป

2

ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย การจัดงานนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นสินค้า G ชนิดที่ 2 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ลำไยพวงทองบ้านแพ้วเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำเสนอเรื่องราวของลำไยพวงทองบ้านแพ้ว และสินค้าเกษตรของดีจังหวัดสมุทรสาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าเที่ยวชมภายในงาน

สมุทรสาคร เทศกาลลำไยพวงทองบ้านแพ้วและสินค้าเกษตรแปรรูป อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งผลิตลำไยพวงทองบ้านแพ้วที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมีพื้นที่ปลูก 4,411 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีปริมาณผลผลิต 6,600 ตัน/ปี ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564)

สมุทรสาคร เทศกาลลำไยพวงทองบ้านแพ้วและสินค้าเกษตรแปรรูป อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ลักษณะเด่นลำไยพวงทองบ้านแพ้ว มีผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน ผลค่อนข้างเบี้ยว เมล็ดขนาดเล็ก เนื้อหนาแห้ง ไม่แฉะ เนื้อใสจนเห็นเมล็ด มีรสชาติกรอบหวาน ซึ่งปลูกในเขตอำเกอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน ของจังหวัดสมุทรสาคร และเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมือง 3 น้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม และลักษณะของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกลำไยพวงทองบ้านแพ้ว เป็นดินเหนียว ซึ่งดินในลักษณะนี้จะมีอนุมูลของโพแทสเซียม(K+) มีหน้าที่ในการสร้างน้ำตาล ทำให้ลำไยพวงทองบ้านแพ้วมีรสหวานกรอบอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดนเด่น แตกต่างจากที่อื่น ตามสโลแกน “เนื้อแน่น น้ำนิด ติดก้าน หวานกรอบ”

สมุทรสาคร เทศกาลลำไยพวงทองบ้านแพ้วและสินค้าเกษตรแปรรูป อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ตั้งแต่นั้นมาลำไยนี้ จึงมีชื่อว่า พันธุ์พวงทอง และผลการประกวดลำไยปรากฎว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่เกษตรกรทางภาคเหนือ ไม่นิยมปลูก เมื่อปี พ.ศ. 2535 เกษตรกรอำเภอบ้านแพ้วได้นำพันธุ์ลำไยพวงทองมาปลูก เมื่อปลูกแล้วพบว่ามีดอก และช่อใหญ่ ผลติดเต็มช่อ ผลใหญ่เนื้อหนา เมล็ดมีขนาดปานกลาง รสหวาน เนื้อกรอบ แห้งไม่แฉะ

สมุทรสาคร เทศกาลลำไยพวงทองบ้านแพ้วและสินค้าเกษตรแปรรูป อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

เนื้อใสจนเห็นเมล็ด เนื้อไม่ติดจุกเมล็ด รับประทานได้ในปริมาณมากไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน หลังจากนั้น มีพ่อค้าแม่ค้าสนใจเป็นจำนวนมากสามารถจำหน่ายผลผลิตได้เป็นปริมาณมากแต่ผลผลิตก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรจึงสนใจและขยายพันธุ์มากขึ้น จนมีพื้นที่ปลูกทั่วอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน ของจังหวัดสมุทรสาคร จึงเป็นผลไม้ ที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดสมุทรสาครอีกชนิดหนึ่ง

ภาพ-ข่าว สุชาติ แตงมา จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here