สมุทรสาคร ปลูกป่าชายเลนและออกปฏิบัติการลาดตระเวนคุ้มครอง ป้องกัน สัตว์ทะเลหายาก

5

ที่ห้องประชุมสํานักงานสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงการปลูกป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลนภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่บริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน

นายเกรียง มหาศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร    กล่าวว่า  สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ ได้รับมอบนโยบายจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าและกิจกรรมวันรักต้นไม้ในห้วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ๒๕๖๔   ซึ่ง จังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และกิจกรรมวันรักต้นไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแบ่งเป็น  2  กิจกรรม

โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดทําพิธีบันทึกข้อตกลงการปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8  กับสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  ที่ห้องประชุมสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ จังหวัดสมุทรสาคร  โดยนายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  ร่วมปลูกต้นโพธิ์ทะเล จํานวน 2 ต้น  และส่วนราชการต่างๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกและบํารุงดูแล รักษาต้นไม้ที่ปลูกเดิม ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช  ตัดแต่งกิ่ง  และรดน้ำต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้บริเวณพื้นที่รอบๆ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  

จากนั้น นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายเกรียง มหาศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และคณะ ลงเรือตรวจการณ์เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 801  เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวนคุ้มครอง ป้องกัน สัตว์ทะเลหายาก และพาชมพื้นที่บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลน แปลงที่ 3 เนื้อที่ปลูกป่า 25 ไร่ บริเวณ หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 6  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและการดูแลกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก เพื่อความสมดุลและความยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  

  สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึก ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไปเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติซึ่งนับเป็นทรัพยากรสําคัญที่ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าให้มากที่สุดจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  ต่อไป

ภาพ-ข่าว บุญเลิศ จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here