สมุทรสาคร ทหารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินเร่งขนลวดหนามและอุปกรณ์เพื่อกั้นขอบเขต รพ.สนาม

27

ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  จนท.ทำ การเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามโดยทหารจาก กองพันทหารสื่อสาร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เร่งช่วยกันขนอุปกรณ์และรวดหนามเพื่อวางกั้นบริเวณรอบโรงพยาบาลสนามป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้านในและผู้ที่ถูกกักกันหลบหนีออกมาแพร่เชื้อด้านนอก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 58/2563 วันที่ 25  ธันวาคม พ.ศ.2563 จึงมีคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ใช้สถานที่นี้เป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปหรือออกจากสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสังฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปื หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ //

ภาพ-ข่าว สุชาติ แตงมา จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here