สมุทรสาคร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม.

11

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินพระราชทาน น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดย นางฐิติกร ลิ้มธนสาร ประธานในพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี พระราชปริยัติคุณ (หลวงพ่อสมพงษ์) สุวโจ เจ้าอาวาส วัดป้อมวิเชียรโชติการราม (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี นางฐิติกร ลิ้มธนสาร ประธานพิธี  นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จำรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สโมสรไลออนสาครบุรี ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

 สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญกฐินพระราชทานในครั้งนีจำนวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ยอดเงินผ้าป่าสามัคคีจำนวน 70,205 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยห้าบาทถ้วน) เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนสถานศึกษา โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 4 แห่ง

ทั้งนี้กฐินพระราชทานเป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวงนอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง เหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธา

ภาพ-ข่าว   สถาพร ธรรมวิถี/ สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here