สมุทรสาครเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมขอความร่วมมือตรวจ ATK ทั้งไปและก่อน

3

ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และขอความร่วมมือตรวจ ATK ทั้งไปและก่อน ทั้งนี้มี นายเจริญ  รัตนบรรณสกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายอําเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานพยาบาล  ภาคเอกชน ชมรมร้านจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิ  อาสาสมัคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี

  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   กล่าวว่า  เทศกาลปีใหม่ของทุกปีเป็นชวงเวลาที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง  4 มกราคม 2565  เป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย ตามชื่อรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กําหนดมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางในทุกมิติ นอกจากนี้ยังได้กำหนดจุดตรวจหลักด่านชุมชนและชุดลาดตระเวน เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในถนนสายหลักและสายรองของทุกอำเภอ  ควบคู่ การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเคร่งครัด  ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่การสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ภาพ-ข่าว แมวดำ-ชัช มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here