สมาคมกีฬา WINDSURFING ASSOCIATION OF ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

7

ณ. ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬา WINDSURFING ASSOCIATION OF ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564พล.ร.ท. ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมและสมาชิกบุคคลกิติมศักดิ์ นายพัฒนา ยุญสวัสดิ์ เลขาธิการและสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ นายวรพต พงษ์พาลี กรรมการและสมาชิกบุคคลกิตติมศักดิ์ ได้อ่านเสนอรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยระบบแอพพลิเคชั่นโปรแกรม Google Meet

ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกบุคคลสามัญรายปีจำนวน 60 คน สมาชิก บุคคลกิตติมศักดิ์จำนวน  คน และสมาชิกสโมสร จำนวน 20 คนสโมสร เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 24.5 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564ประธานได้เสนอให้ เป็นผู้อ่านเสนอรายงานต่อไป

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ได้อ่านเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมได้พิจารณาและขอให้ที่ประชุมให้การรับรองด้วย (เอกสารแนบหน้าที่ 4 – 24)ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้อ่านเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปี 2563 ให้สมาชิกทราบ (รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบหน้าที่ 25 – 30) ที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานฐานะทางการเงินและเสนอบัญชีงบดุลเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ ได้อ่านรายงานผลการตรวจสอบงบดุลและบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เรียบร้อยให้ทางสมาชิกทราบ โดยรายงานบัญชีงบดุล และ รายรับ-รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม2563 สมาคมฯ มีสินทรัพย์รวม 1,120,891.73 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมยอดรายรับ 1,203,838.38 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบแปด สตางค์) รวมยอดรายจ่าย 1,714,919.05 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสตางค์) และ ยอดรายจ่ายสูงกว่ารายรับ 511,080.67 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) (รายละเอียดงบดุลตามเอกสารแนบหน้าที่ 31 – 40) และขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองบัญชีงบดุลตามที่ได้เสนอมา ด้วยที่ประชุม รับทราบและมีมติอนุมัติรับรองบัญชีงบดุลประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ประธานฯ ขอเสนอชื่อ นายไพฑูรย์ วิเศษโกสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1079 ที่อยู่ บริษัทเฟื่องทองมัณฑนา จำกัด เลขที่ 99/47 หมู่บ้านมัณฑนา ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 และขอให้ที่ประชุมลงมติให้การรับรองด้วยที่ประชุม รับทราบและมีมติเห็นชอบรับรองตามที่เสนอมาระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ประธาน กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here