สภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 66 กว่า 870 ล้านบาท

2

นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายสมประสงค์ สายสิณะวัฒน์ รองประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 1 และนายพิชัย เฉลียววงศ์เจริญ รองประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 2 โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาคม อบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา

 สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวนเงิน 870,000,000 บาท จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 62,800,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 29,319,900 บาท และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินเพิ่มงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจ้ายเป็นค่า K และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here