สภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปี65 กว่า 62 ล้านบาท

2

นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายพิชัย เฉลียววงศ์เจริญ รองประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 2 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน 62,800,000 บาท จากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,046,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,697,000 บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here