สภาสันติสุขตำบล ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล

7

นายสนั่น สนธิเมือง  ผู้อำนวยการกองสงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พันเอกฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. คณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตำบล ประกอบด้วย ส่วนราชการในประจำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดและ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม

ภาพ-ข่าว ปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here