สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สืบสานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านหมอลำกลอน สู่เด็ก เยาวชนเ และประชาชนให้คงอยู่สืบไป

1

ที่ ศูนย์การค้าวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านหมอลำกลอน  ประจำปี 2566 โดยมี นายเอกอมะตะอุธรนิ์  เกฐสิทธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดร.คำดี  จันทะเกษ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยนางรวงทอง  พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  นายบัวหอง  ผาจวง  เจ้าของฉายา “หมอแคนม้ากระทืบโฮง” ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน แคน) , นางลำเทวี  บุตรตั้ว นายกสมาคมหมอลำจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งครูหมอลำ และคณะสภาวัฒนธรรมอำเภอ เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรม

ด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหมอลำพื้นบ้าน กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินอีสาน จึงได้จัดทำโครงการฯดังกล่าวขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบสาน “หมอลำกลอน” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดให้คงอยู่อย่างยังยืน โคยมีการถ่ายทอดความรู้หมอลำกลอน สู่เด็ก เยาวชนที่เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย สามารถนำไปส่งเสริมให้เกิดคุณค่าทางสังคม มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน สังคมเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวนถึง 150 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here