สพป.แพร่ เขต 1 “จัดประชุม” คณะกรรมการครูปฐมวัย สพป.แพร่ เขต 1เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย

3

ที่ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครูปฐมวัย สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา นางภณิดา ทองประไพ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบปฐมวัย และคณะกรรมการชมรมปฐมวัย สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย เช่น สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.แพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2565 /ปีงบประมาณ 2566/การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566/รายชื่อโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ/การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านผู้บริหาร ครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา 2567 เป็นต้น

สำหรับปี 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมปฐมวัย เมื่อวันที่ 13 พ.ย.66 มีดังนี้ 1.นางรชาภา อุมารังษี ครู ร.ร.อนุบาลแพร่ เป็นประธาน 2.นางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ครู ร.ร.อนุบาลแพร่ กรรมการฝ่ายวิชาการ 3.นางกุลธิดา อยู่ทิม ครูร.ร.บ้านน้ำเลา กรรมการฝ่ายกิจกรรม 4.นางสาวอมรรัตน์ คำพับ ครูรร.รัฐราษฎร์บำรุง และ5.นางสุธีรัตน์ นนท์ตา ครูรร.บ้านถิ่น กรรมการฝ่ายสวัสดิการและจัดหาทุน  6.นางปัทมา ต๊ะเรียน ครูร.ร.บ้านอ้อย เหรัญญิก 7.นางสาวปริญญา สายซอ ครููรร.อนุบาลแพร่ ผู้ช่วยเหรัญญิก 8.นางสาววชิราภรณ์ ยาพรม ครู ร.รอนุบาลเทพสุนทรินทร์  นายทะเบียน 9. นางสาวศิริวรรณ มั่นคง ครูรร.บ้านห้วยโรงนอก ผู้ช่วยนายทะเบียน 10.นางสุรัสสา ปัญญาทอง ครู ร.ร.บ้านสะเลียม ปฏิคม 11.นางช่อผกา วงศ์สิงห์ ครูรร.ไทยรัฐวิทยา 31 ผู้ช่วยปฎิคม 12. นางสาววันวิสา ม่วงทอง ครูร.ร.อนุบาลแพร่ ประชาสัมพันธ์ 13.นางพรพรรณ พาทีทิน ครูร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 14.นางลำดวน สาสูงเนิน ครูร.ร.วัดเมธังกราวาส เลขานุการ 13.นางณัฐฐิญา มังกิตะ ครูรร.บ้านร้องกวาง ผู้ช่วยเลขานุการ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here