สพป.สงขลา เขต 2 พาไปหาคำตอบ องุ่น กับมะเขือเชอรี่ ปลูกที่บ้านท่าจีนอุดมวิทยา ได้มั๊ยจากโครงการเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6

นางปัณฑินา ชะตารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ได้น้อมนำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทาน  บูรณาการเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณการเทคโนโลยี ที่นักเรียนมีความสุขกับการเรียนมีภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นักเรียนเรียนอย่างจริงจังในรั้วโรงเรียนสู่ครัวเรือน  โรงเรียนใช้แปลงองุ่น และมะเขือเชอรี่เป็นห้องเรียน  ที่นักเรียนอยากเรียน เนื่องจาก นักเรียนนิยมชอบทาน แม้ราคาสูง หาซื้อยาก จึงมีแนวคิด ปลูกเองทานเอง ขายเองได้มั๊ย  เราไปหาคำตอบกัน โดย

จัดการเรียนรู้ปลูกองุ่น องุ่น 4 สายพันธุ์ องุ่นพันธุ์แบล็คโอปอล /พันธุ์บิวตี้ซีดเลส/พันธุ์ลูส เพอเลทท์/และองุ่นป่า นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงขั้นตอนปลูกองุ่น การผสมดิน มีกุ๋ยกาบมะพร้าว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์  การดูแล การให้น้ำผ่านสมาทโฟน……ตัดตกแต่งกิ่ง ดูแลออกผล เก็บผล คำตอบที่ได้ องุ่นปลูกได้ ขั้นตอนปลูกมะเขือเชอรี-การผสมดิน  การดูแลการดูแลใส่ปุ๋ยผ่านสมาทโฟน…… ตัดตกแต่งกิ่ง ดูแลออกผล เก็บผล  คำตอบที่ได้ มะเขือเชอรี่ปลูกได้

    ห้องเรียนองุ่น ห้องเรียนมะเขือเชอรี่ เป็นห้องเรียนที่ให้คำตอบนักเรียน ว่า ที่โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ปลูกพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้อย่างดี รสชาติ หวานติดลิ้น กลิ่นติดจมูก เปลือกจะบางกรอบอร่อยทุกสายพันธุ์ เช่นเดียวกับแปลงมะเขือเชอรี่ สีสวย เปลือกหนาปานกลาง รสชาติเปรี้ยวอมหวาน  กรอบผลโต พอดีคำ โรงเรียนต่อยอดนำมาจัดเมนูสลัดร่วมกับผักไร้ดินและผักอื่นๆเพื่อรับประทานภายในโรงเรียนและยังสร้างการรับรู้ทักษะจากคำตอบสู่เมนู สลัดผัก สุขภาพอย่างอร่อย นักเรียนเรียนไปทำไปจนทำได้และ นำความรู้ ต่อยอดปลูกในครอบครัว เพื่อไว้ทานเอง จำหน่ายความภาคภูมิใจจากการเรียนรู้ พืชทั้ง 2 ชนิด ควบคู่กับการใช้สมาทโฟน–บูรณาการทุกกลุ่มสาระ และใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่ด้านการเกษตรอื่น ๆ

นางปัณฑินา การจัดการเรียนรู้โดยใช้แปลงองุ่น และมะเขือเชอรี่ เพื่อหาคำตอบ   โดยมีนายอมรเทพ  สุพงษ์ ผู้รับผิดชอบพร้อมทีมครูเป็นผู้สอนกระบวนการบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ หลักการสอนที่ลงมือทำเอง ส่งผลถึงเด็กมีทักษะเป็นอย่างดี โรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านพืช ด้านประมง ด้านปุ๋ยหมัก การใช้ดิน การใช้ปุ๋ย การตลาดให้รอบรู้และนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพมีรายได้ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข

 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 กล่าวว่า สถานศึกษาในสังกัดได้จัดโครงการ และกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง  เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนในห้องเรียนสู่ครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความภูมิใจแก่ชุมชน

ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here