สนทช.ลงพท.ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุม-อยุธยา

25

ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์   เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี  และติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา  พร้อมทั้งได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำน้อย– แม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยาและเดินทางไปยังสถานีสูบน้ำสำแล(กปน.)  ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อประชุมหารือกับการประปานครหลวง เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา   มาตรการควบคุมน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภายใต้โครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งขณะนี้สทนช.กำลังเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   ซึ่งภายใต้โครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญ 9 แผนงานบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง   โดยความก้าวหน้าล่าสุดได้มีการดำเนินการตามแผน (road map) ในปี 2562 ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA  การเวนคืนที่ดินและจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2562 -2566

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here