สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู จ.ลพบุรี เปิดโครงการครูช่วยครู

2

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการครูช่วยครู การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กิจกรรมคลินิกสร้างทางเลือกเพื่อบริหารหนี้ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ณ หอประชุมทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาหนี้สินครูอยู่ในขั้นวิกฤต โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีตัวเลขอ้างอิง และจากรายงานพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนี้ทั้งในระบบประมาณ 1.2 ล้าน ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและแหล่งกู้อื่นๆ 7 แสนกว่าล้านบาท และหนี้ที่กู้กับธนาคารออมสินผ่านทางโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลกรทางการศึกษา ประมาณ 4.7 แสนล้านบาท จำนวนกว่า 6.5 หมื่นคน

 ยังไม่นับถึงหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนรวบรวมจากครูประมาณ 4.5 แสนคน ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยังไม่มีการจำแนกว่ามีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้นอกระบบจำนวนเท่าไร แต่มีการคาดการณ์กันว่า ทั้งหมดรวมกันจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด หรือสูงกว่า 2 ล้านล้านบาท โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินของครูที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากการที่มีความต้องการปัจจัยสี่ เรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว และอาจรวมถึงความไม่มีวินัยทางการเงินของครู เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยต่างๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี. ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด คณะกรมการศูนย์ดูและครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และ ธนาคารออมสินเขตลพบุรี สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ บริษัทสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ บริษัท LUCKY GLOBAL INSPIRE จำกัด โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวนกว่า 200 คน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here