สนง.ยุติธรรม จ.นครปฐม แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย

8

นายสุรไกร  นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  นายรถา โรหิตรัตนะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม อันประกอบไปด้วย เรือนจำกลางนครปฐม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

มอบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นจำนวน 110 ชุด รวม 105 ครัวเรือน ให้กับประชาชนใน ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนท่วมสูงขึ้น โดยมีนายปัญญา เห่งนาเลน กำนัน ต.บางระกำ นายมีชัย อรุณภู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมมอบสิ่งของ

พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมได้มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้กับประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ในภารกิจและช่องทางการขอรับความช่วยเหลือต่อไป “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม กับการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”“หากคุณเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีฐานะยากจน และต้องการเงินค่าจ้างทนายความเพื่อฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี หรือต้องการค่าประกันตัวชั่วคราว” “หากคุณเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544” “หากคุณมีข้อพิพาท และต้องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธี”“หรือหากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย”

ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข   0 3421 3169 หรือ 061-7277928 , 097- 1146142 Line :  mojnp และทาง Facebook สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม”

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here