สนง.พช.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์​จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำน้ำพริกผัด ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลของผู้นำ อช.

1

นายอุเทณร์  ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฟากท่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอฟากท่า ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำน้ำพริกผัด ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลของผู้นำ อช.

โดยมีตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 คน ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของนายภัทรพงษ์ ปัญญาสงค์ (กำนันแกว) หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยบูรณาการงานร่วมกับ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน จากสถานที่ครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here