สนง.ปชส.จ.แพร่ “จัดสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

2

ที่โรงแรมอมรรักษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ยุทงศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดแพร่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการใช้สื่อแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัด ในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ขยายผลอย่างถูกต้อง ราดเร็ว เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชน

นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตว์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น นำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านทางสื่อเดิม และสื่อสมัยใหม่

โดยทำหน้าที่เป็นเสมือนคนกลางในการแจ้งข้อมูลข่วสาร การเตรียมพร้อมแก่ประชาชน รามทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัด จึงเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารอมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ สามารถสร้างและ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความร่วมมือ สนับสนุนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน สื่อท้องถิ่น สื่อบุศคล และสื่อมวลชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ Social Media ในปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือช่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานในส่วนของความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขอบข่าย แผนงาน วิธีการทำงานแนวทางปฏิบัติ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ประสานการดำเนินงานระหว่างสื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกภายในเครือข่าย และระหว่างเครือช่ายกับเครือข่ายภายนอก สามารถผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดแพร่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการใช้สื่อแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัด ในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ขยายผลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชน

การสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้สมาร์ทโฟน (Smar Phone) ในการสร้างเครื่อข่ายผ่าน Line meeing เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ และการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เพื่อผลิตและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น เกิดความร่วมมือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด และประเทศ โดยนางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here